2020 i siffror
Mål och utfall

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4–5 procent årligen.

Utfall –7 %

Coors abonnemangsvolymer står fortsatt starka medan pandemin påverkat bolagets rörliga volymer negativt.

Graph of Organic growth

Kassa­generering

Mål >90 %

På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Utfall 108 %

Strukturerat arbete med kassaflödet ger förbättrat rörelsekapital och balanserad investeringsnivå, vilket ger hög kassagenerering.

Graph of Cash conversion

Utdelning i procent

Mål ~50 %

Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) i ordinarie utdelning till aktieägarna.

Utfall 110 %

Givet bolagets starka resultat, kassaflöde och låga skuldsättning delar bolaget även ut en extra utdelning till aktieägarna avseende 2020. Den totala utdelningen upp­går till 110 % av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar).

Graph of Capital structure

Justerad EBITA-marginal

Mål ~5,5 %

På medellång sikt ska Coor leverera en justerad EBITA-marginal på omkring 5,5 procent.

Utfall 5,8 %

Förbättrad ebita-marginal från fokuserat stor kostnads­medvetenhet och effektiviserings­arbete.

Kapital­struktur

Mål <3,0x

Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Utfall 1,6x

Med starkt kassaflöde och utebliven utdelning för 2019 har vi kunnat minska skuldsättningsgraden.

Hög kundnöjdhet

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet (Nöjd kund-index) ≥70.

Utfall 70

Coors resultat ökade till 70, ett mycket fint och stabilt resultat, och vi fortsätter att utveckla vårt kund­erbjudande.

Graph of High customer satisfaction

Inga olyckor och långtidssjukskrivningar

Mål ≤3,5

Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5 till 2025.

Utfall 9,9

Skadestatistiken går ner på flera håll i verksamheten, men målet är ännu inte uppnått.

Graph of No injuries and long-term sick leave

Engagerade och motiverade medarbetare

Mål ≥70

Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av motiverade medarbetare (Motiverad medarbetar-index) ≥70.

Utfall 78

I årets medarbetarundersökning har Coor den högsta medarbetar­nöjdheten någonsin, trots utmanande tider. Deltagandet är också på rekordnivå.

Graph of Committed and motivated employees

Lika möjligheter

Mål 50 %

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 49,5 %

Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 49,5 procent i hela verksamheten, vilket är i linje med bolagets målsättning.

Graph of Equal opportunities

Minskade utsläpp

Mål 50 %

Coor ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att minska utsläppen, scope 1 och 2 i det globala ramverket Green House Gas Protocol, med 50 % till 2025 jämfört med vår nyligen etablerade baseline.

Utfall

För att kunna följa upp våra utsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol skapas under 2020–2021 robusta rapporteringsprinciper för att säkra transparens, spårbarhet och jämförbarhet mellan åren. Samtidigt sätts en strategisk plan för utsläppsreduktion. Coors långsiktiga mål­sättning är att fasa ut fossila bränslen och redan under 2020 har vi sett framsteg inom detta område.

Tillbaka till översikten